Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/drupal7/includes/bootstrap.inc).
admin's picture
Submitted by admin on Jun 12, 2017 02:55 AM

Adres zamieszkania

- wszystkie dane osobowe i pozostałe informacje podane w niniejszym zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności prawnej, jaka ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych,

- zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysokość jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

- wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą pocztową, telefoniczną oraz elektroniczną,

- wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych po moim zakończeniu udziału w projekcie