Wysłane przez admin w cze 12, 2017 04:55 przed południem
 
1 Start 2 Complete

Adres zamieszkania

- wszystkie dane osobowe i pozostałe informacje podane w niniejszym zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności prawnej, jaka ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych,

- zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysokość jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

- wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą pocztową, telefoniczną oraz elektroniczną,

- wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych po moim zakończeniu udziału w projekcie