Wysłane przez Piotr Samel w gru 08, 2019 11:36 po południu

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

OGŁOSZENIE nr 01/REK/SPCSM

o naborze kandydatów do pełnienia roli

Pacjenta symulowanego

w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

W związku z rozpoczęciem realizacji Programu Pacjenta Symulowanego (dalej: Program SP) szukamy 60 osób do stworzenia bazy tzw. pacjentów symulowanych, którzy będą ogrywać rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami WUM.

Udział w zajęciach dydaktycznych w roli symulowanego pacjenta polega na odgrywaniu roli pacjenta (krótkie, kilkunastominutowe scenki) zgodnie z przygotowanym scenariuszem oraz udzielanie informacji zwrotnej studentom i nauczycielom.

Każdej osobie, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji gwarantujemy szkolenia wprowadzające i merytoryczne.

Do składania ofert zapraszamy osoby, które:

  • Maja ukończone 18 lat;
  • Są empatyczne, lubią kontakt z młodymi ludźmi;
  • Są gotowe do wyuczenia się roli pacjenta wg scenariusza i odtwarzania jej w sposób powtarzalny,
  • Są punktualne i sumienne.

W procesie rekrutacji nie mogą brać udziału pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudnieni na umowę o pracę.

Wynagrodzenie za udział w Programie SP obejmuje wyłącznie czas pracy podczas zajęć ze studentami i wynosi 27,00 złotych za godzinę dydaktyczną (45 minut).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do kwoty wynagrodzenia – 27,00 zł należy dodać odpowiednią stawkę podatku VAT.

Wynagrodzenie płatne na podstawię umowy zlecenie.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie Formularza ofertowego na wzorze podanym w niniejszym ogłoszeniu w postaci pliku pdf – skanu podpisanego oryginału - na adres: csm@wum.edu.pl w terminie do 19.12.2019 r. do godz. 24:00.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu „Pacjent Symulowany”.

Osoby, które złożą kompletną ofertę wezmą udział w telefonicznej ankiecie wstępnej, a następnie – po uzyskaniu pozytywnych wyników – w rozmowie kwalifikacyjnej.

W przypadku, gdy proces rekrutacji pozytywnie zakończy więcej niż 60 o przystąpieniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy w wyniku niniejszego naboru nie zostanie zrekrutowana grupa 60 osób, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.